Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MEΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Ο Τομέας Μετρολογίας της Algosystems, παρέχει υπηρεσίες διακρίβωσης μετρολογικού εξοπλισμού από το 1991, στο πλαίσιο των απαιτήσεων των διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISΟ 15189, ISO 17043, ISO 17065, κ.α.

Ο Τομέας Μετρολογίας είναι διαπιστευμένος, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17025, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) με Αριθμό Διαπίστευσης 345.

Υπηρεσίες Διακρίβωσης μετρολογικού Εξοπλισμού

Οι εργασίες διακρίβωσης του μετρολογικού εξοπλισμού υλοποιούνται τόσο στα Σταθερά Εργαστήρια της εταιρείας μας, όσο και επιτόπου στον χώρο του πελάτη, για μεγάλο εύρος εξοπλισμού.

Ιχνηλασιμότητα Μετρήσεων

Για τη διακρίβωση των Οργάνων χρησιμοποιούνται κατάλληλες πρότυπες συσκευές, των οποίων η ιχνηλασιμότητα (Traceability) των μετρήσεων  διασφαλίζεται μέσω μιας αδιάσπαστης αλυσίδας διαδοχικών διακριβώσεων στα Εθνικά Πρότυπα των Εθνικών Ινστιτούτων Μετρολογίας ΕΙΜ (Ελλάδα), NPL (Μεγάλης Βρετανίας), BNM (Γαλλίας), NIST (ΗΠΑ), κ.α.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση των Εργασιών Διακρίβωσης αποστέλλεται συγκεντρωτική κατάσταση των διακριβωθέντων Οργάνων όπου φαίνονται μεταξύ των άλλων οι ημερομηνίες διακρίβωσης και ο Αριθμός Πιστοποιητικού Διακρίβωσης.

Επιπλέον, η Algosystems αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιεί  εγγράφως και έγκαιρα για την επαναδιακρίβωση του μετρητικού εξοπλισμού, με την βοήθεια του ειδικού λογισμικού συστήματος που διαθέτει  για την καταχώρηση και διαχείριση όλων των στοιχείων των Οργάνων που διακριβώνονται.

 

Ετικέτα Διακρίβωσης

Μετά τη διακρίβωση σε κάθε Όργανο τοποθετείται ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία φαίνονται η ημερομηνία διακρίβωσης, o Αριθμός Πιστοποιητικού καθώς και ο αριθμός ταυτοποίησης (Asset Number) του.

 

Πιστοποιητικά Διακρίβωσης

Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης που εκδίδονται είναι αναλυτικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025:2017.

Εκτυπώνονται σε ειδικό χαρτί που φέρει εγχάρακτη σφραγίδα γνησιότητας, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:

  • Το Όνομα και η Διεύθυνση της Εταιρείας.
  • Τα περιγραφικά στοιχεία του Οργάνου, ο αριθμός ταυτοποίησης και ο αριθμός του πιστοποιητικού.
  • Η ημερομηνία διακρίβωσης του Οργάνου και η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.
  • Το είδος των αποτελεσμάτων μέτρησης. Δηλαδή αν είναι με ή χωρίς ρύθμιση.
  • Οι χρησιμοποιηθείσες πρότυπες συσκευές και η ιχνηλασιμότητα των προτύπων συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν σε Εθνικά Πρότυπα, εφόσον πρόκειται για πιστοποιητικά διακρίβωσης εκτός του πεδίου διαπίστευσης.
  • Συνοπτική διαδικασία διακρίβωσης και οι παράμετροι που διακριβώθηκαν.
  • Οι ενδείξεις της πρότυπης συσκευής και οι ενδείξεις του υπό διακρίβωση Οργάνου.
  • Η απόκλιση των ενδείξεων του υπό διακρίβωση Οργάνου σε σχέση με τη πρότυπη συσκευή.
  • Η αβεβαιότητα της μέτρησης.
Πολύμετρο
Παχύμετρο
Φούρνος
Θερμόμετρο
Μανόμετρο
Μηχανή Θλίψης
Ζυγός
Ροπόκλειδο
Κόσκινο
Loop Calibrator
WordPress Image Lightbox