Τεχνική Μελέτη Προηγμένων Συστημάτων & Εφαρμογές Τεχνολογίας Σηράγγων

Συστήματα Εποπτείας Σηράγγων & Αυτοκινητοδρόμων

Η Algosystems, έχοντας χρόνια εμπειρία στη διαχείριση σηράγγων και αυτοκινητοδρόμων, παρέχει συστήματα εποπτείας και έγκαιρης ενημέρωσης προς χειριστές και διαχειριστές έργων για τα οποία πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

Ανίχνευση πυρκαγιάς / Γραμμική ανίχνευση θερμοκρασίας

Η ανίχνευση πυρκαγιάς σε σιδηροδρομικές σήραγγες και σήραγγες αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την ασφάλεια των συγκοινωνιακών συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψιν μελέτες ατυχημάτων σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι σήραγγες που ενέχουν συστήματα κυκλοφορίας, μεταφοράς ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δίκτυα πληροφορίας, απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. Επίσης, οι επιπρόσθετοι κίνδυνοι του κλειστού περιβάλλοντος, καθιστούν την άμεση ανίχνευση και έλεγχο συμβάντων πυρκαγιάς υψίστης προτεραιότητας. Η κύρια λύση που εφαρμόζεται για την παρακολούθηση συμβάντων σε τέτοιου είδους δομές είναι ο ανιχνευτής οπτικής ίνας. Η χρήση οπτικών ινών με χαμηλή θερμοχωρητικότητα εξασφαλίζει υψηλές ταχύτητες απόκρισης σε αλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Οι πιο κοινές τεχνολογίες έχουν αρκετούς περιορισμούς, πέρα από τους οποίους οι οπτικές ίνες μπορούν να λειτουργήσουν.  Λόγω της γεωμετρίας της σήραγγας, της παρουσίας σκόνης, των δυνατών ρευμάτων αέρα και λόγω της κυκλοφορίας οχημάτων, συρμών και της λειτουργίας των ανεμιστήρων, η εγκατάσταση καλωδίου οπτικής ίνας αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση για σήραγγες αυτοκινητοδρόμων και σιδηρόδρομου, σε σύγκριση με τους κλασικούς ανιχνευτές καπνού και φωτιάς.

 

Η Algosystems διαθέτει προσωπικό εκπαιδευμένο στη σχεδίαση και εφαρμογή λύσεων με οπτικές ίνες, λαμβάνοντας υπόψιν τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες των σηράγγων, καθώς και τους κινδύνους πυρκαγιάς που αφορούν αποκλειστικά την αρχιτεκτονική των σηράγγων.

 

Η λύση των καλωδίων οπτικής ίνας προσφέρει :

  • Αξιοπιστία και ταχύτητα ανίχνευσης
  • Προγραμματισμό χρήστη και πλήρη λειτουργικότητα
  • Παρακολούθηση εξέλιξης πυρκαγιάς
  • Στιβαρή κατασκευή καλωδίου χωρίς συντήρηση, διασφαλίζοντας χαμηλότερο κόστος
  • Ο ανιχνευτής δεν επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και επισκότιση καπνού

 

Προγραμματιζόμενα όρια συναγερμού μπορούν να τεθούν και να αλλαχθούν ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας της σήραγγας, επί παραδείγματι: εποχιακές αλλαγές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος και θερμοκρασιακές αλλαγές λόγω του κυκλοφοριακού όγκου. Οι θερμοκρασίες συναγερμού μπορούν να αλλαχθούν εφόσον αναγνωριστεί το πρότυπο θερμοκρασιακής συμπεριφοράς της εκάστοτε σήραγγας.

CCTV (Closed Circuit TV)

Η παρακολούθηση της κυκλοφορίας αποτελεί κεντρικό σημείο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και της πρόληψης κινδύνου. Παρακαλούμε πατήστε εδώ για πληροφορίες αναφορικά με λύσεις CCTV σε συστήματα σηράγγων

WordPress Image Lightbox