Διαπιστεύσεις

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ISO/IEC 17025

Η διαπίστευση των εργαστηρίων διακρίβωσης του Τομέα Μετρολογίας της Algosystems κατά ISO/IEC 17025:2017, ενισχύει ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία και την τεχνική επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών διακρίβωσης, καθώς και την τεχνική ικανότητα του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει.

Με τη διαπίστευση της Algosystems κατά ISO/IEC 17025:2017, ειδικότερα διασφαλίζονται:

  • Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μέτρησης και των πιστοποιητικών διακρίβωσης.
  • Η ακρίβεια των προτύπων εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στις διακριβώσεις.
  • Η εγκυρότητα των διαδικασιών διακρίβωσης και υπολογισμού της διευρυμένης αβεβαιότητας μέτρησης.
  • Η τεχνική επάρκεια του Προσωπικού του Τομέα Μετρολογίας.
  • Ο συσχετισμός ακρίβειας των μετρήσεων σε Εθνικά ή Διεθνή Πρότυπα, μέσω μιας αδιάσπαστης αλυσίδας διαδοχικών διακριβώσεων.
  • Η συμμετοχή σε διεργαστηριακές συγκρίσεις.
  • Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις διεξαγωγής των διακριβώσεων.
  • Οι μελέτες ικανότητας βέλτιστης μέτρησης, οι οποίες αποτελούν τη χαμηλότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί ένα εργαστήριο να επιτύχει μέσα από το πεδίο διαπίστευσης του.

Παρακάτω παρουσιάζεται περιληπτικά το αναλυτικό πεδίο διαπίστευσης.

Παρακαλώ δείτε εδώ την Διαπίστευση κατά ISO/IEC 17025:2017 των εργαστηριών διακρίβωσης του τομέα Μετρολογίας.

WordPress Image Lightbox