Τεχνική Μελέτη Προηγμένων Συστημάτων & Εφαρμογές Τεχνολογίας

Τεχνική Μελέτη Προηγμένων Συστημάτων & Εφαρμογές Τεχνολογίας

Tα συστήματα των αυτοματισμών κτιρίων χαρακτηρίζονται από δομή δύο ιεραρχικών επιπέδων. Σε πρώτο επίπεδο δομείται ένα σύστημα αυτοματισμού το οποίο αναλαμβάνει τη διασύνδεση με τις ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις σε χαμηλό ηλεκτρολογικό επίπεδο, καθώς και την υλοποίηση των αλγορίθμων ελέγχου, για όσα συστήματα απαιτείται (φωτισμός, αερισμός, κ.λπ.). Το σύστημα αυτοματισμού υλοποιείται με ένα δίκτυο αποκεντρωμένου και κατανεμημένου ελέγχου. Σε δεύτερο επίπεδο δομείται το σύστημα Εποπτικού Ελέγχου. Το σύστημα αυτό έχει πολλαπλούς ρόλους. Καταρχήν χρησιμεύει σαν διεπαφή (interface) μεταξύ χειριστή του κέντρου ελέγχου και συστήματος αυτοματισμού. Κατά δεύτερο λόγο, τμήματα αυτού του συστήματος χρησιμεύουν για τη διασύνδεση επιμέρους συστημάτων μέσω υψηλότερων πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Τέλος, χρησιμεύει σαν καταγραφέας των συμβάντων της Η/Μ εγκατάστασης. Το σύστημα αυτό υλοποιείται με βάση λογισμικό SCADA.

H Algosystems διαθέτει πολυετή εμπειρία εφαρμογής συστημάτων κτιριακών εγκαταστάσεων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις από τη σχεδίαση έως την εκκίνηση των συστημάτων.

WordPress Image Lightbox