Ορολογία

Χρήσιμη Ορολογία Μετρολογίας

  • Τυποποίηση

Η διαδικασία με την οποία καθιερώνονται προδιαγραφές, δηλαδή κανονισμοί, οι οποίοι θέτουν τους απαραίτητους κανόνες για την παραγωγή, τη σύνθεση και τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα προϊόν. Αρμόδιος φορέας για την τυποποίηση στην Ελλάδα είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), και επεξεργάζεται θέματα προς τυποποίηση σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό (CEN/CENELEC) και Διεθνές επίπεδο (ISO/IEC) με τη βοήθεια τεχνικών επιτροπών, οι οποίες είναι στελεχωμένες με ειδικούς επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων.

  • Πιστοποίηση

Η επιβεβαίωση ότι ένα προϊόν η υπηρεσία έχει παραχθεί σύμφωνα με ένα πρότυπο και ανταποκρίνεται στις περιεχόμενες σ' αυτό προδιαγραφές. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45020, πιστοποίηση (certification) καλείται η διαδικασία με την οποία βελτιώνεται η συμφωνία ή συμμόρφωση ενός προϊόντος προς προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.

  • Διαπίστευση εργαστηρίων διακρίβωσης ή δοκιμών

Καθορίζει ουσιαστικά την τεχνική επάρκεια του κάθε εργαστηρίου να εκτελεί εργασίες διακρίβωσης σε προκαθορισμένα μεγέθη μέτρησης (π.χ. Διαστάσεις: Μικρόμετρα, Παχύμετρα, Ηλεκτρισμός: Βολτόμετρα, Αμπερόμετρα κ.α). Μπορούμε να πούμε ότι η Διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με τεκμηριωμένη επάρκεια και αμεροληψία.

  • Μετρολογία

Η επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία των οργάνων και των μετρήσεων, τις μονάδες μέτρησης και γενικότερα με ότι αφορά στον ακριβή και αποδεκτό προσδιορισμό των τιμών των μεγεθών που προσδιορίζουν τις ιδιότητες των σωμάτων ή των συστημάτων.

  • Διακρίβωση

Είναι το σύνολο των διεργασιών που επικυρώνουν / καθορίζουν, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την σχέση ή αλληλεξάρτηση μεταξύ τιμών ποσοτήτων που υποδεικνύονται από ένα όργανο μέτρησης ή μετρητικό σύστημα, ή τιμών που αντιπροσωπεύουν μέτρηση υλικού ή πρότυπου υλικού, και των αντίστοιχων τιμών που υλοποιούνται από τα πρότυπα. Στην απλή καθημερινή γλώσσα διακρίβωση οργάνου είναι το σύνολο των ενεργειών που υλοποιούνται από ένα εργαστήριο διακριβώσεων με αντικειμενικό σκοπό των προσδιορισμό των τιμών του σφάλματος ενός μετρητικού οργάνου ή ακόμα και τον προσδιορισμό άλλων μετρολογικών ιδιοτήτων του οργάνου.

  • Ακρίβεια

Η ακρίβεια είναι ένας γνωστός εύχρηστος όρος που περιγράφει την απόδοση οποιασδήποτε μέτρησης. Η ακρίβεια είναι ένας ποιοτικός όρος. Δίνει τη δυνατότητα να εκτιμηθεί το διάστημα στο οποίο περιέχεται η αληθής τιμή του μετρούμενου μεγέθους.

  • Αβεβαιότητα Μέτρησης

Η αβεβαιότητα μέτρησης συσχετίζεται με το αποτέλεσμα της μέτρησης και χαρακτηρίζει τη διασπορά των τιμών που θα μπορούσαν λογικά να αποδίδονται στο μετρούμενο μέγεθος. Ο υπολογισμός της για κάθε μετρούμενο μέγεθος (Uncertainty Budget) γίνεται βάσει της έκδοσης ΕΑ-4/02 ''Έκφραση της αβεβαιότητας της μέτρησης στη διακρίβωση'' και αναφέρεται αναλυτικά στη διαδικασία διακρίβωσης. Η αβεβαιότητα στο αποτέλεσμα μιας μέτρησης αποτελείται γενικά από πολλές συνιστώσες, οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο συνιστώσες ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού τους: οι αβεβαιότητες Τύπου Α που υπολογίζονται με στατιστικές μεθόδους και οι αβεβαιότητες Τύπου Β που υπολογίζονται με άλλα μέσα.

  • Ιχνηλασιμότητα

Η ιδιότητα του αποτελέσματος μιας μέτρησης ή η τιμή ενός πρότυπου, δια της οποίας μπορεί να υπάρχει συσχέτιση σε καθορισμένα πρότυπα, συνήθως εθνικά ή διεθνή πρότυπα, δια μέσου μιας αδιάσπαστης αλυσίδας συγκρίσεων, διαθέτοντας καθορισμένες αβεβαιότητες μέτρησης.

  • Οι παραπάνω ορολογίες βασίζονται στον οδηγό:

International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM): JCGM 200:2012

WordPress Image Lightbox