Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

9 Αυγούστου, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κκ. ΜΕΤΟΧΩΝ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία

“ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ‘’

και διακριτικό τίτλο “ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.”

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 121687499000

Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 206, Καλλιθέα

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η  Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 206, 4ος όροφος, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Υποβολή της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών για την διαχείριση του έτους 2018.
  3. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018.
  4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Διαχείριση του έτους 2018.
  5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτού, Τακτικού και Αναπληρωματικού, για το έτος 2019 και έγκριση της αμοιβής τους.
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τον νόμο 4548/2018.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Καλλιθέα, 09.08. 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο